Aktualnie znajdujesz się na:

W jakim celu ofertę w trybie PZP na platformie zakupowej należy podpisać?

Należy podkreślić, iż kluczowym dla prawidłowego złożenia przez Wykonawcę oferty na Platformie jest złożenie podpisu elektronicznego dokonując wszystkich czterech kroków tj.

  1. Wykonawca musi pobrać plik XML na własny dysk
  2. Wykonawca musi podpisać plik XML i wygenerować plik z rozszerzeniem .xades
  3. Wykonawca musi wgrać plik z rozszerzeniem .xades na Platformę
  4. Cała procedura podpisu kończy się podpisaniem oferty poprzez przycisk „Podpisz ofertę".

Pobrany plik XML stanowi skrót oferty, zawiera zaszyfrowane informacje o wypełnionych polach formularza z kroku pierwszego oraz informacje o załącznikach dodanych do poszczególnych pozycji. W przypadku załączników zapisywane są szczegóły jak funkcje skrótu (hash), nazwa pliku czy rozmiary pliku. Informacje te weryfikowane są przy otwarciu ofert, tak by Zamawiający miał pewność, że oferta nie została zmodyfikowana do momentu otwarcia ofert.

 Tylko oferta podpisana w wyżej przedstawiony sposób spełnia wymagania § 11 ust. 1 pkt 2,3,4,5

  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002452

W szczególności zapewnia integralność oferty, tj. właściwość polegającą na tym, że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony. Wynika to wprost z koniczności użycia środków komunikacji elektronicznej służących do przekazywania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zapewniających podwyższony poziom bezpieczeństwa przekazywanych informacji z uwagi na charakter tych dokumentów. Skutkuje to koniecznością zapewnienia prawidłowej i wiarygodnej identyfikacji nadawców dokumentów oraz zapewnienia integralności zawartości dokumentów, co sprawia, że wymagania te mogą być spełnione jedynie przez systemy teleinformatyczne.

 

Opcje strony

do góry