Platforma zakupowa to zestaw rozbudowanych modułów aplikacji WebAdministrator, która umożliwia prowadzenie postępowań przetargowych, postępowań podprogowych, analizy rynku, oraz zbycia majątku zgodnie z:

  • Ustawą Prawo Zamówień Publicznych
  • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych par. 3 ust. 1 pkt 2)
  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
do góry